0.2 C
Kłodzko
wtorek, 23 lutego 2021
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ognisko ptasiej grypy w gospodarstwie w Szalejowie Dolnym. W powiecie kłodzkim wprowadzane są szczególne środki bezpieczeństwa!

W jednym z gospodarstw w Szalejowie Dolnym wykryto ognisko ptasiej grypy. Pobrane próbki od padłych w piątek, 18 grudnia br. kur potwierdziły, że to wysoce zjadliwa ptasia grypa ptaków (HPAI). Powiatowy Lekarz Weterynarii wprowadza szczególne środki ostrożności w powiecie kłodzkim.

W piątek, 18 grudnia br. w jednym z gospodarstw w Szalejowie Dolnym padło kilka kur. Powiadomiony o zdarzeniu Powiatowy Lekarz Weterynarii zlecił przeprowadzenie badań w kierunku wysoce zjadliwej ptasiej grypy. Wyniki, które dotarły we wtorek, 22 grudnia br. z laboratorium w Puławach, potwierdziły, że to HPAI. Jak informuje Jan Kalfas, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Polityki Zdrowotnej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, zdecydowano o uśpieniu pozostałych sztuk drobiu, które znajdowało się w gospodarstwie – łącznie 80 sztuk, a także o wprowadzeniu szczególnych środków bezpieczeństwa w gospodarstwie. Nie potwierdzono innych ognisk ptasiej grypy, jednak Powiatowy Lekarz Weterynarii podjął decyzję o wprowadzeniu szczególnych środków bezpieczeństwa na terenie powiatu kłodzkiego.

W rozporządzeniu z 22 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kłodzkiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłodzku określił strefy bezpośrednio zagrożone wystąpieniem wirusa ptasiej grypy (tzw. obszar zapowietrzony) oraz obszary zagrożone, Wprowadził także nakazy i zakazy dla hodowców drobiu w poszczególnych strefach.

Jak wynika z treści rozporządzenia, za obszar zapowietrzony wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) uznano teren ograniczony granicami administracyjnymi miejscowości:
– w gminie Kłodzko: Szalejów Dolny, Stary Wielisław, Szalejów Górny, Roszyce, Mikowice,
– na obszarze miasta Kłodzka: Kłodzko-Zagórze, ul Lisia, ul. Zajęcza nr 9 i 11, ul. Dusznicka od ronda z ul. Letnią w kierunku drogi krajowej nr 8.

Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) uznaje się teren obejmujący:
– w gminie Kłodzko cały obszar miejscowości: Wojciechowice, Boguszyn, Ławica, Ścinawica, Wojbórz, Łączna, Święcko, Gorzuchów, Gołogłowy, Bierkowice, Piszkowice, Korytów, Ruszowice, Kamieniec, Starków, Krosnowice, Żelazno, Marcinów, Jaszkowa Dolna, Jaszkówka, Podtynie, Młynów, Wojbórz
– miasto Kłodzko – cały obszar za wyjątkiem: Kłodzko-Zagórze, ul Lisia, ul. Zajęcza nr 9 i 11, ul. Dusznicka od ronda z ul. Letnią w kierunku drogi krajowej nr 8,
– miasto Polanica Zdrój – cały obszar,
– w gminie Szczytna cały obszar miejscowości: Niwa, Wolany, Chocieszów,
– w gminie Bystrzyca Kłodzka cały obszar miejscowości: Pokrzywno, Paszków, Starkówek, Nowa Łomnica, Stara Łomnica, Topolice, Gorzanów, Mielnik,
– w gminie Radków cały obszar miejscowości: Suszyna, Raszków, Ścinawka Dolna,
– w gminie Nowa Ruda cały obszar miejscowości: Bożków.

Na obszarze zapowietrzonym, czyli bezpośrednio zagrożonym nakazuje się:
– utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach i ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;
– niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków;
– niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
– stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, w szczególności wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wyjściami, wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
– nakazuje się posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa;
– niezwłoczne informowanie właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
– wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach z wyłączeniem ssaków przebywających wyłącznie w pomieszczeniach mieszkalnych;
– wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
– organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
– wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego;
– przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
– transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;
– targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
– utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że drób jest chroniony przed kontaktem z dzikimi ptakami za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi lub drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu;
– korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu, w celach związanych z utrzymywaniem drobiu;
– pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo.

Z kolei na obszarze zagrożonym nakazuje się:
– niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
– stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
– niezwłoczne informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:
– przemieszczania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
– wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych;
– organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi;
– organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
– przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
– transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
– targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;
– wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
– przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
– przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Ponadto nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i zagrożonego, poprzez ustawienie na zewnętrznej granicy tych obszarów tablic ostrzegawczych: „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAPOWIETRZONY”, „WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablice i napisy mają być czytelne z odległości co najmniej 100 metrów i umieszczone na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych.

Rozporządzenie, w tym wydane dla konkretnych obszarów zakazy i nakazy, obowiązywać będzie do czasu jego uchylenia.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest zakaźną i zaraźliwą chorobą ptaków. Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków. Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne i zróżnicowane. Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów.

Ryzyko zakażenia człowieka nadal określane jest jako niskie, a dotychczasowe doniesienia naukowe nie potwierdzają, aby obecnie izolowane szczepy wirusa H5Nx stanowiły zagrożenie dla ludzi. Jednak powinno się zachować ostrożność, a w przypadku kontaktu ze zwłokami padłych ptaków, należy bezwzględnie ręce umyć wodą z mydłem. Wirusy ptasiej grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy je również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

Mając na uwadze powyższe informacje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej zwraca się z prośbą, by w przypadku stwierdzenia padłych ptaków dzikich, zwłaszcza ptaków wodnych (np. bernikla białolica, gęś gęgawa, świstun, łabędź niemy, krzyżówka) oraz drapieżników (np. myszołów zwyczajny), a także masowych padnięć innych ptaków, zgłaszać ten fakt do miejscowo właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, Straży Miejskiej, Policji lub lekarza weterynarii wolnej praktyki.

Joanna Żabska (fot. ilustracyjne: pixabay.com)

WAŻNE TEMATY

Dramat w Kłodzku. Nie żyje 3-letnie dziecko. Matka usłyszała zarzuty

Do tej ogromnej tragedii doszło w piątek, 19 lutego w Kłodzku. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że matka 3-letniej dziewczynki za...

W Kłodzku chcą wybudować 100 nowych mieszkań. Miasto podpisało porozumienie z Krajowym Zasobem Mieszkaniowym

W poniedziałek, 15 lutego br. w Sali Rajców kłodzkiego ratusza burmistrz miasta Kłodzka, Michał Piszko podpisał porozumienie z Krajowym Zasobem Nieruchomości...

Kasy biletowe na dworcu kolejowym w Kłodzku do likwidacji?

Komitet Obrony Dolnośląskich Linii Kolejowych alarmuje, że mają zostać zlikwidowane kasy biletowe na dworcach w Kłodzku, a także w Wałbrzychu i...

Śmierć 3-letniej dziewczynki w Kłodzku. Nowe fakty w sprawie tragedii

Wracamy do dramatycznych wydarzeń w Kłodzku, w wyniku których zmarła trzyletnia dziewczynka. Tragedia rozegrała się w piątek, 19 lutego br. w...

Powrócą kontrole na granicach? Decyzja zapadnie do końca tygodnia

Dzisiaj, w poniedziałek 22 lutego br. w rozmowie z TVN24 minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził, że rząd pracuje nad regulacjami, na...

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie kłodzkim. Poniedziałek, 22 lutego 2021

Poniedziałek, 22 lutego 2021 r. w powiecie kłodzkim: LICZBA NOWYCH ZARAŻEŃ: 68 ODNOTOWANYCH...

Dramat w Kłodzku. Nie żyje 3-letnie dziecko. Matka usłyszała zarzuty

Do tej ogromnej tragedii doszło w piątek, 19 lutego w Kłodzku. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że matka 3-letniej dziewczynki za...

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Dyżury telefoniczne w kłodzkim Sądzie

Od 22 do 28 lutego trwać będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W Sądzie Rejonowym w Kłodzku udzielane będą w tym czasie porady telefoniczne...

Kłodzkim koszykarzom nadal nie udało się wygrać spotkania w I lidze

Wysoką porażką kłodzczan – 54:83 zakończyło się rozegrane w sobotę, 20 lutego br. spotkanie pomiędzy Zetkamą Doralem Nysa Kłodzko a Energą...

Brytyjska odmiana koronawirusa w Czechach. Coraz gorsza sytuacja w Nachodzie

Pogarsza się sytuacja epidemiologiczna w Czechach, a zwłaszcza w Trutnovie i graniczących z powiatem kłodzkim Nachodzie. To w tych regionach odnotowuje...

Ogłoszono wyrok w sprawie o odszkodowanie pomiędzy właścicielem młyna a miastem Kłodzko

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu ogłosił w piątek, 19 lutego br. wyrok w sprawie o odszkodowanie od miasta Kłodzka dla właściciela młyna przy ul....

Bystrzycka „Jedynka” laureatem plebiscytu „Orły Edukacji”

Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Józefa Bema została laureatem plebiscytu "Orły Edukacji" 2021. Dyrekcja placówki kieruje serdeczne gratulacje dla wszystkich...

Koronawirus. Duży dobowy wzrost nowych przypadków i zgonów w powiecie kłodzkim

Aż 70 nowych przypadków koronawirusa oraz 9 zgonów związanych z COVID-19 odnotowanych zostało w ciągu ostatniej doby w powiecie kłodzkim. Dane z Ministerstwa...