15.9 C
Kłodzko
sobota, 13 kwietnia 2024
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gmina Nowa Ruda – wyciągi z ogłoszeń o przetargu

I

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

III ustny przetarg nieograniczony dotyczący nieruchomości położonej w Dworkach, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 128/24 z dnia 27.03.2024 r.

1. Oznaczenie nieruchomości:

1.nr księgi wieczystej: SW2K/00025565/5

2.według katastru nieruchomości: dz.nr 133/6, obręb 0005 Dworki

2. Powierzchnia nieruchomości : 0,4841 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 133/6 (ŁIV-0,4403 ha, PsIV-0,0228 ha, W-0,0210- ha) o powierzchni 0,4841 ha, Obręb 0005 Dworki. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. W sąsiedztwie działki dostępna energia elektryczna. Przez teren działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna SN. Przez teren działki przebiega ciek wodny.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda teren lokalizacji działki przeznaczony jest częściowo na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową – DR.7.MP (o pow. ok. 4738 m2, częściowo jako tereny z przewagą użytkowania rolniczego – DR.2R (o pow. ok. 103 m2)

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 202.000,00 zł zw. z podatku VAT na pdst. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług

Wysokość wadium: 40.400,00 zł

I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został a dzień 10.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.

II przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został a dzień 26.01.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.

Sprzedaż działki nr 133/6 o powierzchni 0,4841 ha w Dworkach nastąpi z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 423) III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10.05.2024 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 06.05.2024 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 04.03.2024 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel.  74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu.

II

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

III ustny przetarg nieograniczony dotyczący nieruchomości położonej w Dworkach, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 129/24 z dnia 27.03.2024 r.

1.Oznaczenie nieruchomości:

1.nr księgi wieczystej: SW2K/00025565/5

2.według katastru nieruchomości: dz.nr 133/8, obręb 0005 Dworki

2.Powierzchnia nieruchomości : 0,5479 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: : nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 133/8 (ŁIV-0,0041 ha, PsIV-0,5438 ha) o powierzchni 0,5479 ha, Obręb 0005 Dworki. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. W sąsiedztwie działki dostępna energia elektryczna. Przez teren działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna SN.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda teren lokalizacji działki przeznaczony jest częściowo na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową – DR.7.MP (o pow. ok. 3002 m2, częściowo jako tereny z przewagą użytkowania rolniczego – DR.2R (o pow. ok. 2477 m2)

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 195.000,00 zł zw. z podatku VAT na pdst. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług

Wysokość wadium: 39.000,00 zł

I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został na dzień 10.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.

II przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został na dzień 26.01.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.

III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10.05.2024 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.

Sprzedaż działki nr 133/8 o powierzchni 0,5479 ha w Dworkach nastąpi z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 423) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 06.05.2024 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel.  74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu.

III

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

III ustny przetarg nieograniczony dotyczący nieruchomości położonej w Dzikowcu, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 130/24 z dnia 27.03.2024 r.

  1. Oznaczenie nieruchomości:
  1. nr księgi wieczystej: SW2K/00026448/6
  2. według katastru nieruchomości: dz.nr 213/1, obręb 0006 Dzikowiec

2.Powierzchnia nieruchomości : 0,1479 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 213/1 (ŁIII) o powierzchni 0,1479 ha, Obręb 0006 Dzikowiec. Działka o kształcie regularnym. W sąsiedztwie działki dostępna energia elektryczna, sieć wodociągowa i kanalizacja.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda teren lokalizacji działki przeznaczony jest w całości jako tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i towarzyszących jej usług, leży w granicach Studium oznaczona symbolem DZ.6.MN. Dla terenu działki nr 213/1 w Dzikowcu wydana została Decyzja Nr 29.2022 o warunkach zabudowy z dnia 29.07.2022 r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie zagospodarowania terenu w zakresie realizacji „Budowa wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałym niezbędnym uzbrojeniem terenu”.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 120.000,00 zł do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Wysokość wadium: 24.000,00 zł

I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został na dzień 10.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.

II przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został na dzień 23.02.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.

III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10.05.2024 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 06.05.2024 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel.  74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu.

IV

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

III ustny przetarg nieograniczony dotyczący nieruchomości położonej w Woliborzu, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 131/24 z dnia 27.03.2024 r.

1.Oznaczenie nieruchomości:

  1. nr księgi wieczystej: SW2K/00010381/3
  2. według katastru nieruchomości: dz.nr 391/3 , obręb 0016 Wolibórz

2.Powierzchnia nieruchomości : 0,0667 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 103A o powierzchni użytkowej 130,08 m2, wybudowanym ok. 1900 r. w granicach działki nr 391/3 (B- tereny mieszkaniowe) o powierzchni 0,0667 ha, Obręb 0016 Wolibórz. Działka o kształcie regularnym; z dostępem do energii elektrycznej i wodociągu.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda teren lokalizacji działki przeznaczony jest na cele zabudowy mieszkaniowej i usług – WO.4.MU.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 180.000,00 zł zw. z podatku VAT na pdst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

Wysokość wadium: 36.000,00 zł

I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został na dzień 17.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.

II przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został na dzień 23.02.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.

III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10.05.2024 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 06.05.2024 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel.  74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE TEMATY

Wesprzyj zdolne dzieci! Trwa zbiórka na wyjazd do USA na światowy finał Odysei Umysłu!

Pisaliśmy wczoraj o sukcesie, jaki odniosły dzieciaki z Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku. Dwie grupy, które zajęły 1 i 2 miejsce w polskim finale...

Staropolanka z certyfikatem IFS Food

Producent wody mineralnej Staropolanka uzyskał certyfikat IFS Food, który jest obowiązującym na całym świecie standardem audytowania dostawców i producentów żywności. Ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa...

Świetnie starty zawodników HS Team Kłodzko. Przywieźli 6 medali z Wrocławia!

W niedzielę 7 kwietnia br. młodzi zawodnicy HS Team Kłodzko wystartowali w kolejnej, trzeciej już edycji Dolnośląskiej Ligii Pływackiej SWIM MANIA we Wrocławiu. W...

Powyborcza rozmowa z Michałem Piszko, który wygrał wybory na burmistrza Kłodzka

O zdecydowanej wygranej w pierwszej turze, nowej radzie, priorytetach w kolejnej kadencji oraz o planach na przyszłość z Michałem Piszko burmistrzem miasta Kłodzka, który...

Akcja SadziMY lasy w Kłodzku. Nadleśnictwo Jugów rozdawało w rynku sadzonki drzew

W piątek, 12 kwietnia br. o godz. 12.30 w kłodzkim rynku leśnicy z Nadleśnictwa Jugów rozdawali wszystkich chętnym sadzonki drzew. Jak podkreślił nadleśniczy Sławomir...

Reinhold Messner gościem honorowym 29. Festiwalu Górskiego w Lądku-Zdroju!

Reinhold Messner będzie gościem honorowym Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju! W piątek, 6 września, na scenie Wielkiego Namiotu Jack Wolfskin wystąpi jeden...

Kręcony w Kłodzku i Bystrzycy film Magnusa von Horna w konkursie festiwalu w Cannes

„The Girl With the Needle” - najnowszy film Magnusa von Horna, do którego zdjęcia były realizowane m.in. w Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej, został oficjalnie...

Poznajesz tego psa? Ktoś przywiązał go do znaku i zostawił. Straż Miejska w Kłodzku...

Straż Miejska w Kłodzku poinformowała, że sprawca został ustalony, a w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku zostało złożone zawiadomienie i tam prowadzone są...

Trzy nowe karetki dojechały do kłodzkiego szpitala

Nowe ambulanse, na które uroczyste przekazanie zaproszono w zeszłym tygodniu media i samorządowców, a które nie dojechały, dzisiaj zostały dostarczone przez producenta. Trzy karetki,...

Gmina Stronie Śląskie z dotacją na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Starym Gierałtowie

Gmina Stronie Śląskie otrzymała dofinansowanie w wysokości 984 000 złotych na zadanie „Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - Stary Gierałtów - droga...

Lądek-Zdrój. Nastolatka kilkukrotnie posłużyła się znalezioną karta płatniczą

Policjanci z Lądka-Zdroju zatrzymali 14-letnią dziewczynę, która robiąc zakupy w sklepie, kilka razy płaciła cudzą, znalezioną kartą zbliżeniową. Odpowie teraz przed Sądem Rodzinnym, który...

Do kin wszedł film Małgorzaty Szumowskiej kręcony w Kłodzku, Bystrzycy i Lądku

5 kwietnia br. do kin wszedł film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta kręcony w marcu 2023 roku m.in. w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej, Lądku-Zdroju, a...

Wesprzyj zdolne dzieci! Trwa zbiórka na wyjazd do USA na światowy finał Odysei Umysłu!

Pisaliśmy wczoraj o sukcesie, jaki odniosły dzieciaki z Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku. Dwie grupy, które zajęły 1 i 2 miejsce w polskim finale...