10.1 C
Kłodzko
czwartek, 6 października 2022
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Restrukturyzacje dla przedsiębiorców, upadłości gospodarcze i konsumenckie

Rozmawiamy z Grzegorzem Zalizowskim, doradcą restrukturyzacyjnym, członkiem zarządu GMP Restrukturyzacje sp. z o.o.

Dzień dobry. Proszę powiedzieć czym się Państwo zajmujecie?

GMP Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie, w której wykonuję czynności jako doradca restrukturyzacyjny, zajmuje się kompleksową pomocą w zakresie postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłości zarówno gospodarczych, jak też konsumenckich. Oferujemy pomoc podmiotom, które z rozmaitych przyczyn, włączając w to również skutki pandemii koronawirusa, zostały dotknięte problemami finansowymi.

Naszą misją jest zaproponowanie rozwiązań, które umożliwią uratowanie przedsiębiorstwa. Obowiązujące przepisy zawierają szereg mechanizmów prawnych, które stwarzają docelową możliwość podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy zmagającego się z problemami finansowymi, a jednocześnie zapewniają ochronę przed egzekucją, tak aby nie dopuścić do ich upadłości. Zaznaczyć przy tym należy, że upadłość powinna być traktowana jako ostateczność.

Oczywiście są takie sytuacje, gdy upadłość jest koniecznością, jednakże nawet w takich przypadkach pomagamy dłużnikowi przejść przez całą procedurę. Każdy przypadek jest jednak inny i wymaga indywidualnego podejścia. Właśnie w tym celu nasze analizy dotyczące sytuacji, w której znalazł się przedsiębiorca stanowią podstawę do wskazania optymalnych rozwiązań w konkretnej sytuacji. Niezależnie jednak od powyższego oferujemy również kompleksową pomoc w zakresie upadłości konsumenckich.

Jak Pan ocenia obecny wpływ pandemii koronawirusa na powstawanie zatorów płatniczych? Czy ten problem ma już charakter masowy?

Przypomnijmy, że stan zagrożenia epidemicznego obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od marca bieżącego roku, w tym też miesiącu zdiagnozowane były pierwsze przypadki zakażenia koronawirusem, a zatem dopiero od tego momentu możemy mówić o zatorach płatniczych, co do których bezpośrednią przyczyną powstania mogła być właśnie pandemia COVID-19. Uściślając, gdy termin płatności przypadł w tym czasie.

Załóżmy taką sytuację, że jeśli Pan prowadząc działalność gospodarczą otrzymuje informację od swojego kontrahenta, że nie ureguluje on wierzytelności wynikającej z transakcji, co do której termin płatności upłynął w ubiegłym roku, z jednoczesnym powołaniem się na stan pandemii, to powiedzmy sobie szczerze taki kontrahent nie traktuje Pana poważnie. Do tych wniosków prowadzi sekwencyjność zdarzeń w przywołanej sytuacji. Uważam też, że w aspekcie gospodarczym proces zatorów płatniczych wywołanych pandemią koronawirusa dopiero się rozpoczyna i może mieć charakter długofalowy.

Istnieje część przedsiębiorców, która została dotknięta bezpośrednimi skutkami pandemii, ponieważ prowadzili oni swoją działalność, często zaciągając zobowiązania w celu wykonywania świadczonych usług, zaś w chwili obecnej nie osiągają przychodów. Mam tu na myśli przede wszystkim branże związane ze świadczeniem usług, takich jak m.in.: hotelarstwo, gastronomia, fryzjerstwo, kosmetologia, a także przedsiębiorców zajmujących się organizacją różnego rodzaju imprez masowych. Również w takich przypadkach mogą pojawiać się problemy w zakresie utraty płynności finansowej.

Niestety, zaistniała sytuacja dotknie zapewne wielu przedsiębiorców, co będzie skutkowało wzrostem zadłużenia, które w dłuższej perspektywie wykluczy lub co najmniej istotnie utrudni możliwość ich dalszego funkcjonowania. Mając na uwadze powyższe, w przypadku pojawiających się trudności finansowych, warto rozważyć konieczność podjęcia różnego rodzaju działań restrukturyzacyjnych, tak aby nie doszło do niewypłacalności, a w dalszej konsekwencji do upadłości.

Co zatem czeka przedsiębiorców? Czy dostrzega Pan jakieś szczególne zagrożenia?

Obecnie nie podsiadamy precyzyjnych danych wskazujących na dalszy przebieg pandemii w
najbliższych miesiącach, co wywołuje niepewność w zakresie powrotu do normalnego funkcjonowania. Pod znakiem zapytania jest również możliwość wystąpienia na jesieni drugiej fali COVID-19.

Niezależnie jednak od realiów w których obecnie się znaleźliśmy, przedsiębiorcy których dotykają problemy gospodarcze nie powinni pozostawać bezczynni zważywszy na to, że istniejące mechanizmy prawne przewidują negatywne skutki ich bezczynności. Uwzględnić przy tym należy konsekwencje jakie wywołuje choćby brak terminowo złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy czy też zaniechanie podjęcia działań restrukturyzacyjnych w odpowiednim czasie. Nie można przy tym pomijać okoliczności, że w przypadku zagrożenia niewypłacalnością, a więc także wówczas, gdy występują dopiero początki kłopotów finansowych, w wielu przypadkach istnieje szansa uniknięcia upadłości, właśnie przez podjęcie działań restrukturyzacyjnych.

Co więcej, racjonalna restrukturyzacja daje szansę uniknięcia wrogiego przejęcia przedsiębiorstwa przez szeroko pojmowaną konkurencję. To bardzo niebezpieczne zjawisko, coraz częściej dostrzegane w obrocie gospodarczym, które może być wykorzystane przez wierzycieli względem przedsiębiorcy mającego problemy finansowe. W tym trudnym okresie, który jest przed nami nie powinno się bagatelizować gospodarczych zaległości finansowych, zachowując przy tym czujność.

Proszę powiedzieć coś więcej o restrukturyzacji. Rozumiem, że nie od razu problemy finansowe muszą wiązać się z upadłością i zakończeniem wykonywanej działalności gospodarczej?

Regulacje dotyczące restrukturyzacji to w istocie wybieg ustawodawcy w kierunku oczekiwań przedsiębiorców, którzy mają problemy finansowe, a jednocześnie wyrażają wolę utrzymania prowadzonej działalności gospodarczej. Zasadniczo upadłość powinna być postrzegana jako środek o charakterze ostatecznym. Dlatego też w pierwszej kolejności powinniśmy sięgać do przepisów dotyczących restrukturyzacji.

Obecnie wyróżnić należy cztery postępowania restrukturyzacyjne wyznaczane ustawą z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. To właśnie postępowanie o zatwierdzenie układu, przyśpieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, a także postępowanie sanacyjne tworzą szeroką możliwość przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych. Wybór właściwego postępowania oraz konkretnych czynności uzależniony jest m.in. od rozmiarów zadłużenia, sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy, jak też zagadnienia czy układ ma dotyczyć wszystkich czy też tylko części wierzycieli.

Podkreślenia wymaga, że aktualnie obowiązujące przepisy przewidują możliwość restrukturyzacji poprzez m.in. zmniejszenie wysokości zobowiązań, czyli mówiąc potocznie ich częściowe umorzenie, rozłożenie płatności na raty, jak również konwersję wierzytelności na udziały/akcje. Zaznaczam, że to tylko przykładowe możliwości w zakresie restrukturyzacji zobowiązań. Zważyć należy, że w ramach obecnych mechanizmów istnieje możliwość przeprowadzenia szerokich działań sanacyjnych, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją, jak to ma miejsce w przypadku postępowania sanacyjnego. Co istotne niektóre problemy finansowe przedsiębiorców/dłużników wynikają z zaległości sprzed wielu miesięcy, uniemożliwiając takim podmiotom perspektywę normalnego funkcjonowania. Pragnę wspomnieć również o możliwościach prawnych, jakie stwarza regulacja choćby w zakresie postępowania o zatwierdzenie układu, kiedy to z udziałem nadzorcy układu przeprowadzana jest procedura indywidualnego zbierania głosów w zakresie układu, który następnie jest zatwierdzany przez sąd. Zaznaczyć przy tym należy, że nadzorcą układu może być osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który działa w oparciu o indywidualną umowę z restrukturyzowanym przedsiębiorcą. Zdecydowana większość tego postępowania odbywa się na drodze pozasądowej. Godną uwagi jest także regulowana przez przepisy prawa upadłościowego przygotowana likwidacja przedsiębiorstwa tzw. pre-pack, co jest związane ze sprzedażą przedsiębiorstwa bez zadłużenia. W dużym skrócie procedura ta opiera się na ogłoszeniu upadłości i zatwierdzeniu przez sąd warunków sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Rozwiązanie to wpływa na podniesienie efektywności prowadzonego postępowania, a jednocześnie stwarza możliwość kontynuowania działalności przedsiębiorstwa przez nabywcę.

To tylko wybrane możliwości, jakie posiada podmiot borykający się z problemami finansowymi. Tak jak już podkreśliłem dopiero skrupulatna analiza indywidualnej sytuacji, w której znalazł się przedsiębiorca daje możliwość zaproponowania optymalnego rozwiązania.

Jak Pan postrzega regulacje odnoszące do upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to przede wszystkim szansa dla dłużnika na oddłużenie. W wielu przypadkach skala zobowiązań finansowych jest tak duża, że jedyną słuszną drogą jest przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Każda sytuacja narastającego zadłużenia jest niewątpliwie niepożądana z punktu widzenia dłużnika, albowiem częstokroć uniemożliwia mu to możliwość bytowania.

Podkreślić należy, że dłużnik nie powinien bać się upadłości konsumenckiej, gdyż może to być jedyna szansa na powrót do normalności. Przypomnę, że od marca bieżącego roku obowiązują istotne zmiany w zakresie postępowania upadłościowego, w tym również odnośnie konsumentów. Dotychczas upadłość konsumencka w ogólnym założeniu kończyła się w ten sposób, że w zasadzie cały majątek upadłego podlegał sprzedaży w toku tego postępowania. Co ciekawe, aktualnie obowiązujące regulacje stwarzają możliwość zawarcia układu z wierzycielami na zgromadzeniu wierzycieli. Jest to bardzo interesujące rozwiązanie dające szansę na zachowanie majątku dłużnika, z jednoczesnym wyjściem ze stanu zadłużenia.

Dziękuję za rozmowę.

Ja również dziękuję za rozmowę życząc Panu oraz czytelnikom zdrowia i spokoju, a także rozsądnych decyzji w tych trudnych czasach.


Grzegorz Zalizowski, doradca restrukturyzacyjny, członek zarządu GMP Restrukturyzacje sp. z o.o., tel. 696 001 627

GMP Restrukturyzacje sp. z o.o. z/s w Dzierżoniowie, KRS: 0000839670, NIP: 8822135003


ms (fot. ilustracyjne: pixabay.com)

WAŻNE TEMATY

Gmina Lądek-Zdrój rusza z budową farmy fotowoltaicznej

W poniedziałek, 3 października br. gmina Lądek-Zdrój odebrała pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. - Ponieważ decyzja jest...

Piknik w Forcie Owcza Góra w Kłodzku. To była rzadka okazja zwiedzić obiekt z...

W niedzielę, 2 października br. w Forcie Owcza Góra odbył się plenerowy piknik forteczny. Była to okazja do zwiedzenia obiektu wraz...

Mieczysław Kamiński Honorowym Obywatelem Bystrzycy Kłodzkiej

Wieloletni radny Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej i były burmistrz tego miasta – Mieczysław Kamiński, został uhonorowany tytułem „Honorowego Obywatela Bystrzycy Kłodzkiej”. Uchwałę o...

Remont drogi powiatowej Starków-Krosnowice ma ruszyć w przyszłym roku

Trwają prace projektowe związane z modernizacją drogi powiatowej nr 3290D Starków-Krosnowice. Jak informuje naszą redakcję Piotr Marchewka z zarządu powiatu kłodzkiego,...

Kłodzko: gigantyczna podwyżka ceny za prąd dla gminy

Sprawdził się czarny scenariusz, którego w ostatnich tygodniach najbardziej obawiają się samorządowcy, a dotyczący cen prądu. Dzisiaj, w środę 5 października br....

Wspólne manewry strażaków z OSP Idzików i SDH Nahořany

W minioną sobotę, 1 października br. w ramach projektu „Nahořany – Bystrzyca Kłodzka – przyjaźń na przyszłość” odbyły się po stronie...

Muzeum Papiernictwa pokaże wystawę banknotów polsko-czeskiego pogranicza

„Sąsiedzi. Banknoty polsko-czeskiego pogranicza”. Taki tytuł nosi nowa wystawa czasowa, która od piątku, 7 października br. prezentowana będzie w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. Ekspozycję...

Blisko pół tysiąca odblasków trafi do przedszkolaków z gminy Nowa Ruda

Prawie pół tysiąca odblaskowych zawieszek w kształcie misia trafi do dzieci z przedszkoli w gminie Nowa Ruda. Mają poprawić bezpieczeństwo najmłodszych na drodze.

Leśnicy z Nadleśnictwa Międzylesie uratowali ranną pustułkę

We wtorek, 4 września br. do pracowników Nadleśnictwa trafiła od mieszkańca Domaszkowa informacja o zranionym drapieżnym ptaku. Leśnicy zareagowali na zgłoszenie...

Po paszport do Kłodzka. Terenowy Punkt Paszportowy oficjalnie otwarty

Koniec z kosztownymi i czasochłonnymi wyjazdami do Wałbrzycha lub Wrocławia, aby załatwić sprawy paszportowe. Po kilku miesiącach przygotowań, od środy 5...

Sąd umorzył sprawę przeciwko burmistrzowi Kłodzka za „pisowskiego nieuka”

Dzisiaj, we wtorek 4 października br. Sąd Rejonowy w Kłodzku umorzył sprawę, którą prywatnie założył burmistrzowi Kłodzka Michałowi Piszko radny Stanisław Bartczak....

Powraca Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej im. Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego w Dusznikach-Zdroju

Po kilku latach przerwy w Dusznikach-Zdroju odbędzie się kolejna – szósta edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej im. Felixa Mendelssohna-Bartholdy'ego. Rozpocznie się w środę, 5...

Problem z dzikami w Kłodzku. Straż Miejska apeluje do mieszkańców o współpracę

Jak już pisaliśmy wielokrotnie, w Kłodzku z roku na rok jest coraz większy problem z dzikami. Stada, które żerowały na obrzeżach powiększają...