6.8 C
Kłodzko
czwartek, 25 kwietnia 2024
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Gmina Nowa Ruda – wyciągi z ogłoszeń o przetargu

I

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

III ustny przetarg nieograniczony dotyczący nieruchomości położonej w Dworkach, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 128/24 z dnia 27.03.2024 r.

1. Oznaczenie nieruchomości:

1.nr księgi wieczystej: SW2K/00025565/5

2.według katastru nieruchomości: dz.nr 133/6, obręb 0005 Dworki

2. Powierzchnia nieruchomości : 0,4841 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 133/6 (ŁIV-0,4403 ha, PsIV-0,0228 ha, W-0,0210- ha) o powierzchni 0,4841 ha, Obręb 0005 Dworki. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. W sąsiedztwie działki dostępna energia elektryczna. Przez teren działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna SN. Przez teren działki przebiega ciek wodny.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda teren lokalizacji działki przeznaczony jest częściowo na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową – DR.7.MP (o pow. ok. 4738 m2, częściowo jako tereny z przewagą użytkowania rolniczego – DR.2R (o pow. ok. 103 m2)

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 202.000,00 zł zw. z podatku VAT na pdst. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług

Wysokość wadium: 40.400,00 zł

I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został a dzień 10.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.

II przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został a dzień 26.01.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.

Sprzedaż działki nr 133/6 o powierzchni 0,4841 ha w Dworkach nastąpi z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 423) III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10.05.2024 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 06.05.2024 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 04.03.2024 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel.  74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu.

II

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

III ustny przetarg nieograniczony dotyczący nieruchomości położonej w Dworkach, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 129/24 z dnia 27.03.2024 r.

1.Oznaczenie nieruchomości:

1.nr księgi wieczystej: SW2K/00025565/5

2.według katastru nieruchomości: dz.nr 133/8, obręb 0005 Dworki

2.Powierzchnia nieruchomości : 0,5479 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: : nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 133/8 (ŁIV-0,0041 ha, PsIV-0,5438 ha) o powierzchni 0,5479 ha, Obręb 0005 Dworki. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. W sąsiedztwie działki dostępna energia elektryczna. Przez teren działki przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna SN.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda teren lokalizacji działki przeznaczony jest częściowo na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową – DR.7.MP (o pow. ok. 3002 m2, częściowo jako tereny z przewagą użytkowania rolniczego – DR.2R (o pow. ok. 2477 m2)

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 195.000,00 zł zw. z podatku VAT na pdst. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług

Wysokość wadium: 39.000,00 zł

I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został na dzień 10.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.

II przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został na dzień 26.01.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.

III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10.05.2024 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.

Sprzedaż działki nr 133/8 o powierzchni 0,5479 ha w Dworkach nastąpi z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 423) Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 06.05.2024 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel.  74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu.

III

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

III ustny przetarg nieograniczony dotyczący nieruchomości położonej w Dzikowcu, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 130/24 z dnia 27.03.2024 r.

  1. Oznaczenie nieruchomości:
  1. nr księgi wieczystej: SW2K/00026448/6
  2. według katastru nieruchomości: dz.nr 213/1, obręb 0006 Dzikowiec

2.Powierzchnia nieruchomości : 0,1479 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach działki nr 213/1 (ŁIII) o powierzchni 0,1479 ha, Obręb 0006 Dzikowiec. Działka o kształcie regularnym. W sąsiedztwie działki dostępna energia elektryczna, sieć wodociągowa i kanalizacja.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda teren lokalizacji działki przeznaczony jest w całości jako tereny z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i towarzyszących jej usług, leży w granicach Studium oznaczona symbolem DZ.6.MN. Dla terenu działki nr 213/1 w Dzikowcu wydana została Decyzja Nr 29.2022 o warunkach zabudowy z dnia 29.07.2022 r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zmianie zagospodarowania terenu w zakresie realizacji „Budowa wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałym niezbędnym uzbrojeniem terenu”.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 120.000,00 zł do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%

Wysokość wadium: 24.000,00 zł

I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został na dzień 10.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.

II przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został na dzień 23.02.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.

III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10.05.2024 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 06.05.2024 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel.  74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu.

IV

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

III ustny przetarg nieograniczony dotyczący nieruchomości położonej w Woliborzu, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 131/24 z dnia 27.03.2024 r.

1.Oznaczenie nieruchomości:

  1. nr księgi wieczystej: SW2K/00010381/3
  2. według katastru nieruchomości: dz.nr 391/3 , obręb 0016 Wolibórz

2.Powierzchnia nieruchomości : 0,0667 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 103A o powierzchni użytkowej 130,08 m2, wybudowanym ok. 1900 r. w granicach działki nr 391/3 (B- tereny mieszkaniowe) o powierzchni 0,0667 ha, Obręb 0016 Wolibórz. Działka o kształcie regularnym; z dostępem do energii elektrycznej i wodociągu.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda teren lokalizacji działki przeznaczony jest na cele zabudowy mieszkaniowej i usług – WO.4.MU.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
Cena wywoławcza nieruchomości: 180.000,00 zł zw. z podatku VAT na pdst. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

Wysokość wadium: 36.000,00 zł

I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został na dzień 17.11.2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.

II przetarg ustny nieograniczony ogłoszony został na dzień 23.02.2024 r. i zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na to, że nikt do niego nie przystąpił.

III przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 10.05.2024 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 06.05.2024 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel.  74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu.

WAŻNE TEMATY

W Polanicy-Zdroju będą odstraszać dziki. Zabezpiecz zwierzęta domowe!

Jak informuje burmistrz Polanicy-Zdroju, w piątek 26 kwietnia br. odbędzie się akcja odstraszania dzików, które na schodząc z lasów na tereny miejskie wyrządzają szkody....

Uczniowie z SP nr 1 w Kłodzku w Dzień Ziemi posprzątali miejskie parki

30 worków śmieci zebrały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku z kłodzkich parków podczas akcji ekologicznej z okazji Dnia Ziemi. W poniedziałek, 22...

Kto wystąpi podczas Dni Kłodzka?

Dni Kłodzka coraz bliżej. W tym roku odbędą się w dniach 24,25 i 26 maja. Oprócz wielu imprez towarzyszących, w tym trzeciej już Parady...

Wystawa, debata i warsztaty. Ciekawy weekend w Muzeum Papiernictwa

Interesująco zapowiada się ostatni kwietniowy weekend w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju. W piątek, 26 kwietnia br. o godzinie 16:00 muzeum zaprasza na wernisaż nowej wystawy...

Rajdowcy testują samochody na drogach powiatu kłodzkiego

Na terenie powiatu kłodzkiego w czwartek, 25 kwietnia br. odbywają się testy aut rajdowych przed zbliżającym się Rajdem Świdnickim. Rajdowcy testują samochody na odcinkach Podtynie...

Bystrzyca Kłodzka. MGOK zaprasza na charytatywny koncert dla Amelii

W czwartek, 25 kwietnia br. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury we Bystrzycy Kłodzkiej odbędzie się charytatywny koncert zatytułowany „Przyjaciele w akcji – PoMOC dla...

Szykuje się podwyżka ceny za wywóz śmieci w Kłodzku. Czy na ostatniej w tej...

W czwartek, 25 kwietnia br. w Kłodzku po raz ostatni w tej kadencji radni miejscy spotkają się na sesji, aby podjąć decyzje dotyczące spraw...

Ananasy i trzypiętrowy tort. Smaczki ostatniej w tej kadencji sesji Rady Powiatu Kłodzkiego

W środę, 24 kwietnia br. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Kłodzku odbyła się ostatnia sesja VI kadencji Rady Powiatu Kłodzkiego. Z obecnego składu...

Lądek-Zdrój. Po raz osiemnasty odbędą się obchody Dnia Patrona Miasta

W ostatni kwietniowy weekend w Lądku-Zdroju odbędą się wydarzenia związane z 18. obchodami Dnia Patrona Miasta Św. Jerzego. Obchody rozpoczną się w sobotę, 27 kwietnia...

Kolorowa fontanna w dusznickim Parku Zdrojowym w tym sezonie będzie nieczynna

Dusznicki magistrat poinformował, że w związku z planowaną przebudową Parku Zdrojowego, znajdująca się w nim kolorowa fontanna w tym sezonie będzie nieczynna. Jak przekazuje Urząd...

Małżeństwo strażaków z OSP Nowa Ruda straciło dom w pożarze. Potrzebna pomoc

W nocy z 23 na 24 kwietnia br. małżeństwo druhów z OSP Nowa Ruda - Michał i Klaudia Majerczyk straciło w pożarze domu dobytek...

Gmina Bystrzyca Kłodzka. Uczniowie z Pławnicy ze spektaklem „Zwierzęta ratują planetę”

Z okazji Dnia Ziemi uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy przygotowali pokaz mody z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu oraz spektakl pt....

Dzieciaki sadzeniaki w bibliotece w Ołdrzychowicach Kłodzkich

W sobotę, 20 kwietnia br. w Bibliotece Publicznej Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach Kłodzkich bibliotekarka Alina poprowadziła warsztaty ogródkowe dla najmłodszych. Głównym celem zajęć było rozwijanie...