16 C
Kłodzko
środa, 27 września 2023
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Wody Polskie wydały oficjalny komunikat: Nie budujemy kolejnych zbiorników

Wody Polskie wydały specjalny, obszerny komunikat dotyczący planów budowy kolejnych zbiorników przeciwpowodziowych w powiecie kłodzkim. Reakcja Wód Polskich jest efektem fali protestów, jakie wśród mieszkańców wywołał pomysł zaprezentowany przez firmę Sweco Consulting sp. z o.o. podczas konsultacji z samorządowcami w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, które odbyły się 22 marca br., dotyczący zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej poprzez wybudowanie kolejnych kilku dużych zbiorników retencyjnych zlokalizowanych m.in. w centrach kilku wsi w powiecie kłodzkim. Poniżej publikujemy treść komunikatu.

Komunikat uzupełniający dotyczący analizy ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej

W związku z licznymi nieprawdziwymi i niepełnymi informacjami, pojawiającymi się w ostatnim czasie w internecie i w mediach, a rozpowszechnianymi wśród lokalnej społeczności, odnośnie budowy zbiorników retencyjnych w Kotlinie Kłodzkiej w województwie dolnośląskim, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej informuje, że w obecnych planach inwestycyjnych nie są ujęte żadne zadania związane z budową  kolejnych nowych tzw. suchych zbiorników w Kotlinie Kłodzkiej. Niemniej jednak będą realizowane inne działania techniczne, związane z poprawą ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej, tj. modernizacja istniejącej zabudowy regulacyjnej. Ponadto:

1. Dokument pod nazwą ?Analiza zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej? został opracowany przez firmę Sweco – Konsultanta Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, na zamówienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

2. Ponowna aktualizacja potrzeb inwestycyjnych tak, jak miało to miejsce wielokrotnie w historii powojennej Polski, obejmuje również rozważania odnośnie lokalizacji i skuteczności planowanych od wielu lat zbiorników przeciwpowodziowych. Zaproponowane przez Konsultanta nowe lokalizacje zbiorników nie zostały jeszcze zweryfikowane przez PGW WP i należy je traktować wyłącznie jako wstępne rozważania w tym zakresie. Opracowana została ?Analiza zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej?, która jest jedynie rozważaniem dotyczącym ewentualnych wariantów budowy nowych zbiorników. W jej ramach prowadzone są między innymi szerokie debaty i dyskusje społeczne z władzami samorządowymi, organizacjami ekologicznymi, ekspertami i specjalistami z zakresu hydrologii oraz inwestycji wodnych, ale również z samymi mieszkańcami.

3. Jest to ponowna analiza hydrologii i hydrauliki dorzecza Nysy Kłodzkiej, której konieczność przygotowania wynika z wymogów prawa oraz Banku Światowego. Na podstawie takich, wymaganych prawem opracowań aktualizacji hydrauliki i hydrologii zlewni cząstkowych, będą w przyszłości realizowane prace projektowe na korytach rzek i potoków oraz w ich obrębie. Na taki zakres, a nie związany z projektowaniem kolejnych zbiorników, PGW WP ma zawartą umowę z Konsultantem.

4. Opracowane w latach 2003-2009 ?Studium Ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem Kłodzka? przestało obowiązywać w 2014 roku, co spowodowało konieczność aktualizacji hydrologii i hydrauliki dorzecza Nysy Kłodzkiej, zgodnie z wytycznymi Banku Światowego oraz z zasadami projektowania budowli hydrotechnicznych. Obecnie opracowana przez firmę Sweco analiza jest właśnie tego następstwem.

5. W ramach ?Studium Ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem Kłodzka? przeprowadzono analizę zasadności wybudowania nowych zbiorników przeciwpowodziowych. Ich lokalizacja oraz potrzeba budowy były uzgadniane z gminami oraz starostą powiatu kłodzkiego. Studium to opierało się na szeregu opracowań technicznych i naukowych z wielu źródeł.

6. We wspomnianym studium w ramach konsultacji z samorządami lokalnymi Kotliny Kłodzkiej uzgodniona została lokalizacja zbiorników, które będą realizowane lub poddane pod dalszą analizę. A gminy lokalizację tychże zbiorników powinny zgodnie z prawem wykazywać w planach zagospodarowania przestrzennego na swoich terenach. W dokumencie nie znalazły się zbiorniki, które w opinii samych samorządów zostały uznane za zbyt kolizyjne. W oparciu o to studium zdecydowano między innymi o budowie obecnie powstających czterech zbiorników. Ewentualna budowa kolejnych jest obecnie jedynie rozpatrywana we wstępnej fazie.

7. Obecnie w Kotlinie Kłodzkie budowane są cztery tzw. suche zbiorniki retencyjne ? w Boboszowie na rzece Nysa Kłodzka, w Roztokach Bystrzyckich na rzece Goworówka, w Szalejowie na rzece Bystrzyca Dusznicka oraz na potoku Duna w Krosnowicach. Według obecnych planów te inwestycje mają się zakończyć w 2022 roku i pozwolą na znaczną poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Kotliny Kłodzkiej. Ingerencja w środowisko naturalne została ograniczona do minimum, a wszelkie prace prowadzone są z zachowaniem najwyższych standardów i wymogów prawnych dbania o naturę, infrastrukturę, a także z zasadami społeczno-ekonomicznymi.

8. Przeprowadzona nowa analiza hydrologiczna i hydrauliczna dorzecza Nysy Kłodzkiej (poza zakresem analizy lokalizacji i skuteczności zbiorników) przede wszystkim ma na celu uruchomienie procesu projektowania i modernizacji istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej i przeciwerozyjnej koryt rzek i potoków. W przypadku tego zakresu projektant skupić się ma na usunięciu na przykład punktów limitujących przepływ lub też punktów zdefiniowanych jako miejsca wymagające wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej. Wykaz potrzeb w tym zakresie również został zdiagnozowany na etapie opracowywania Studiów ochrony przed powodzią i teraz – po 10 latach od ich opracowywania z uwagi na zmiany w hydrologii zlewni jak i w stopniu zurbanizowania oraz zagospodarowania terenów Kotliny Kłodzkiej – wymaga on aktualizacji. Wszelkie decyzje w zakresie realizacji potrzeb inwestycyjnych podjęte będą po konsultacjach z władzami samorządowymi oraz zdefiniowanymi na etapie postępowań administracyjnych stronami.

9. Wszelkie informacje, przekazywane przez nieuprawnionych do tego pracowników Konsultanta na etapie prowadzonych obecnie prac terenowych (pomiary geodezyjne, inwentaryzacje obiektów hydrotechnicznych i przyrodnicze itp.), nie mają jakiejkolwiek wiążącej formy i nie powinny stanowić podstaw do obaw. Wszelkie rozwiązania techniczne proponowane do wykonania w obrębie koryt cieków będą konsultowane i uzgadniane ze stronami bezpośrednio zainteresowanymi ich wykonaniem. Na obecnym etapie (spotkania, konferencje, seminaria, przekazywanie dokumentacji i korespondencji) należy brać pod uwagę wyłącznie działania prowadzone przez PGW WP, a nie przez Konsultanta, gdyż te nie przeszły jeszcze ostatecznej weryfikacji i nie zostały zatwierdzone.

10. Obecnie w zestawieniach i harmonogramach inwestycyjnych PGW WP RZGW we Wrocławiu nie ma ujętych jakichkolwiek inwestycji związanych z projektowaniem lub budową zbiorników retencyjnych wskazanych w dokumencie pod nazwą ?Analiza zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej?. Na tym etapie można jedynie mówić o koncepcjach, analizach i wariantach, rozważanych przed podjęciem jakichkolwiek strategicznych decyzji, tak, aby ich ewentualna realizacja w przyszłości, w jak najmniejszym stopniu uderzała między innymi w środowisko naturalne, infrastrukturę, obiekty zabytkowe, użyteczności publicznej oraz w mieszkańców Kotliny Kłodzkiej i ich mienie.

11. Wszelkie ewentualne decyzje odnośnie rozpoczęcia procesu projektowania kolejnych zbiorników poprzedzone będą dogłębną zewnętrzną analizą społeczno-ekonomiczną wraz z analizą środowiskową w ramach dokumentu, jakim jest Studium Wykonalności. Jeżeli ten dokument udowodni cel społeczno-ekonomiczny, a także cel środowiskowy, wówczas rozpocznie się proces uzyskiwania decyzji administracyjnych wymagający udziału społeczeństwa.

12. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu oraz Jednostka Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły wsłuchując się w głos lokalnych samorządów i społeczności, stanowczo nie zgadzają się na propagowanie nieprawdziwych, wyjętych z kontekstu lub niepełnych informacji związanych z analizą konieczności budowy ewentualnych kolejnych obiektów hydrotechnicznych ochrony przeciwpowodziowej w Kotlinie Kłodzkiej, w tym zwłaszcza rozpowszechniania informacji dotyczących wysiedleń, niszczenia przyrody, lokalnej infrastruktury i całkowitej zmiany naturalnego krajobrazu Kotliny Kłodzkiej.

(26 kwietnia 2019 r.)

WAŻNE TEMATY

Kłodzko: ulica Nad Kanałem zmienia swój wizerunek

Trwają prace przy ulicy Nad Kanałem w Kłodzku. Zniknął poniszczony beton, w podcieniach zamontowano już kraty i rozebrano stare schody. Jak informuje burmistrz Kłodzka...

Będzie remont dwóch ulic w Stroniu Śląskim. Gmina otrzymała dofinansowanie

Dwie ulice w Stroniu Śląskim – Sportowa i Dolna, przejdą remont. Inwestycje zostaną zrealizowane z dotacji „popegeerowskich”. Jak informuje Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego, w...

Rozpoczęła się budowa zielonej ściany na pomniku przy ul. Daszyńskiego w Kłodzku i już...

Rozpoczęła się długo zapowiadana budowa zielonej ściany w Kłodzku. Powstaje ona przy ul. Daszyńskiego na dawnym pomniku PZU, który posłuży jako podpora pod rusztowania....

W kłodzkim rynku Bezpartyjni Samorządowcy zaprezentowali kandydatów do Sejmu

We wtorek, 26 września br. w kłodzkim rynku Bezpartyjni Samorządowcy zaprezentowali kandydatów do sejmu w naszym okręgu wyborczym. Są na niej przedsiębiorcy, radni, nauczyciele. Program,...

Rząd rozdzielił pieniądze na zabytki. Do kogo trafią dotacje?

Ogłoszono wyniki drugiego naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie otrzymają m.in. do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu...

Ultraszybkie i wydajne komputery trafiły do lądeckiego magistratu

Gmina Lądek-Zdrój zakupiła 51 ultraszybkich i wydajnych komputerów, które trafiły do lądeckiego magistratu. Nabycie komputerów typu AiO (komputer i monitor w jednym) z dużymi monitorami,...

29 września zostanie oddany do użytku zbiornik przeciwpowodziowy w Krosnowicach

W najbliższy piątek, 29 września br. do użytku zostanie oddany zbiornik przeciwpowodziowy w Krosnowicach - trzeci z czerech budowanych na ziemi kłodzkiej zbiorników. Wybudowany...

Dentobus zawita do szkół w gminie Kłodzko

W październiku tego roku placówki oświatowe gminy Kłodzko odwiedzi dentobus, czyli mobilny gabinet dentystyczny. Z bezpłatnego badania będą mogły skorzystać dzieci uczęszczające do publicznych...

Strońska Kapela Podwórkowa „Z Ulicy Hutniczej” obchodziła 45-lecie działalności

W niedzielę, 24 września br. odbyło się jubileuszowe spotkanie z okazji 45-lecia działalności Kapel Podwórkowej „Z Ulicy Hutniczej” ze Stronia Śląskiego. W imieniu mieszkańców gminy...

Kłodzko: potrącenie pieszych na pasach na ul. Wyspiańskiego

W poniedziałek, 25 wrzenia br. po godzinie 19.00 doszło do potrącenia przez kierującego Skodą dwóch starszych osób na przejściu dla pieszych na ul. Wyspiańskiego...

Młodzież z Goworowa wygrywa powiatowe zawody pożarnicze!

23 września br. na stadionie sportowym w Polanicy-Zdroju przeprowadzono powiatowe zawody sportowo-pożarnicze dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP powiatu kłodzkiego. Wzięło w nich udział 11...

Bardzo dobry start Ameli Bidowaniec z HS Team Kłodzko na Ogólnopolskich Zawodach Pływackich

W sobotę 23 września zawodniczka HS'' Team Kłodzko Amelia Bidowaniec wzięła udział w Ogólnopolskich Zawodach Pływackich – Otwarcie Sezonu na Termach, które odbyły się...

Bystrzycki Teatr Razy Dwa przygotował kolejny autorski spektakl. Premiera w czwartek

Spektakl „Do góry nogami - rzecz o macierzyństwie”, który zaprezentowany zostanie na scenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej to zabawna, autentyczna, ale...