5.3 C
Kłodzko
poniedziałek, 22 kwietnia 2024
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Wody Polskie wydały oficjalny komunikat: Nie budujemy kolejnych zbiorników

Wody Polskie wydały specjalny, obszerny komunikat dotyczący planów budowy kolejnych zbiorników przeciwpowodziowych w powiecie kłodzkim. Reakcja Wód Polskich jest efektem fali protestów, jakie wśród mieszkańców wywołał pomysł zaprezentowany przez firmę Sweco Consulting sp. z o.o. podczas konsultacji z samorządowcami w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, które odbyły się 22 marca br., dotyczący zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej poprzez wybudowanie kolejnych kilku dużych zbiorników retencyjnych zlokalizowanych m.in. w centrach kilku wsi w powiecie kłodzkim. Poniżej publikujemy treść komunikatu.

Komunikat uzupełniający dotyczący analizy ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej

W związku z licznymi nieprawdziwymi i niepełnymi informacjami, pojawiającymi się w ostatnim czasie w internecie i w mediach, a rozpowszechnianymi wśród lokalnej społeczności, odnośnie budowy zbiorników retencyjnych w Kotlinie Kłodzkiej w województwie dolnośląskim, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej informuje, że w obecnych planach inwestycyjnych nie są ujęte żadne zadania związane z budową  kolejnych nowych tzw. suchych zbiorników w Kotlinie Kłodzkiej. Niemniej jednak będą realizowane inne działania techniczne, związane z poprawą ochrony przeciwpowodziowej Kotliny Kłodzkiej, tj. modernizacja istniejącej zabudowy regulacyjnej. Ponadto:

1. Dokument pod nazwą ?Analiza zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej? został opracowany przez firmę Sweco – Konsultanta Jednostki Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, na zamówienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

2. Ponowna aktualizacja potrzeb inwestycyjnych tak, jak miało to miejsce wielokrotnie w historii powojennej Polski, obejmuje również rozważania odnośnie lokalizacji i skuteczności planowanych od wielu lat zbiorników przeciwpowodziowych. Zaproponowane przez Konsultanta nowe lokalizacje zbiorników nie zostały jeszcze zweryfikowane przez PGW WP i należy je traktować wyłącznie jako wstępne rozważania w tym zakresie. Opracowana została ?Analiza zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej?, która jest jedynie rozważaniem dotyczącym ewentualnych wariantów budowy nowych zbiorników. W jej ramach prowadzone są między innymi szerokie debaty i dyskusje społeczne z władzami samorządowymi, organizacjami ekologicznymi, ekspertami i specjalistami z zakresu hydrologii oraz inwestycji wodnych, ale również z samymi mieszkańcami.

3. Jest to ponowna analiza hydrologii i hydrauliki dorzecza Nysy Kłodzkiej, której konieczność przygotowania wynika z wymogów prawa oraz Banku Światowego. Na podstawie takich, wymaganych prawem opracowań aktualizacji hydrauliki i hydrologii zlewni cząstkowych, będą w przyszłości realizowane prace projektowe na korytach rzek i potoków oraz w ich obrębie. Na taki zakres, a nie związany z projektowaniem kolejnych zbiorników, PGW WP ma zawartą umowę z Konsultantem.

4. Opracowane w latach 2003-2009 ?Studium Ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem Kłodzka? przestało obowiązywać w 2014 roku, co spowodowało konieczność aktualizacji hydrologii i hydrauliki dorzecza Nysy Kłodzkiej, zgodnie z wytycznymi Banku Światowego oraz z zasadami projektowania budowli hydrotechnicznych. Obecnie opracowana przez firmę Sweco analiza jest właśnie tego następstwem.

5. W ramach ?Studium Ochrony przed powodzią Kotliny Kłodzkiej ze szczególnym uwzględnieniem Kłodzka? przeprowadzono analizę zasadności wybudowania nowych zbiorników przeciwpowodziowych. Ich lokalizacja oraz potrzeba budowy były uzgadniane z gminami oraz starostą powiatu kłodzkiego. Studium to opierało się na szeregu opracowań technicznych i naukowych z wielu źródeł.

6. We wspomnianym studium w ramach konsultacji z samorządami lokalnymi Kotliny Kłodzkiej uzgodniona została lokalizacja zbiorników, które będą realizowane lub poddane pod dalszą analizę. A gminy lokalizację tychże zbiorników powinny zgodnie z prawem wykazywać w planach zagospodarowania przestrzennego na swoich terenach. W dokumencie nie znalazły się zbiorniki, które w opinii samych samorządów zostały uznane za zbyt kolizyjne. W oparciu o to studium zdecydowano między innymi o budowie obecnie powstających czterech zbiorników. Ewentualna budowa kolejnych jest obecnie jedynie rozpatrywana we wstępnej fazie.

7. Obecnie w Kotlinie Kłodzkie budowane są cztery tzw. suche zbiorniki retencyjne ? w Boboszowie na rzece Nysa Kłodzka, w Roztokach Bystrzyckich na rzece Goworówka, w Szalejowie na rzece Bystrzyca Dusznicka oraz na potoku Duna w Krosnowicach. Według obecnych planów te inwestycje mają się zakończyć w 2022 roku i pozwolą na znaczną poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców Kotliny Kłodzkiej. Ingerencja w środowisko naturalne została ograniczona do minimum, a wszelkie prace prowadzone są z zachowaniem najwyższych standardów i wymogów prawnych dbania o naturę, infrastrukturę, a także z zasadami społeczno-ekonomicznymi.

8. Przeprowadzona nowa analiza hydrologiczna i hydrauliczna dorzecza Nysy Kłodzkiej (poza zakresem analizy lokalizacji i skuteczności zbiorników) przede wszystkim ma na celu uruchomienie procesu projektowania i modernizacji istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej i przeciwerozyjnej koryt rzek i potoków. W przypadku tego zakresu projektant skupić się ma na usunięciu na przykład punktów limitujących przepływ lub też punktów zdefiniowanych jako miejsca wymagające wzmocnienia ochrony przeciwpowodziowej. Wykaz potrzeb w tym zakresie również został zdiagnozowany na etapie opracowywania Studiów ochrony przed powodzią i teraz – po 10 latach od ich opracowywania z uwagi na zmiany w hydrologii zlewni jak i w stopniu zurbanizowania oraz zagospodarowania terenów Kotliny Kłodzkiej – wymaga on aktualizacji. Wszelkie decyzje w zakresie realizacji potrzeb inwestycyjnych podjęte będą po konsultacjach z władzami samorządowymi oraz zdefiniowanymi na etapie postępowań administracyjnych stronami.

9. Wszelkie informacje, przekazywane przez nieuprawnionych do tego pracowników Konsultanta na etapie prowadzonych obecnie prac terenowych (pomiary geodezyjne, inwentaryzacje obiektów hydrotechnicznych i przyrodnicze itp.), nie mają jakiejkolwiek wiążącej formy i nie powinny stanowić podstaw do obaw. Wszelkie rozwiązania techniczne proponowane do wykonania w obrębie koryt cieków będą konsultowane i uzgadniane ze stronami bezpośrednio zainteresowanymi ich wykonaniem. Na obecnym etapie (spotkania, konferencje, seminaria, przekazywanie dokumentacji i korespondencji) należy brać pod uwagę wyłącznie działania prowadzone przez PGW WP, a nie przez Konsultanta, gdyż te nie przeszły jeszcze ostatecznej weryfikacji i nie zostały zatwierdzone.

10. Obecnie w zestawieniach i harmonogramach inwestycyjnych PGW WP RZGW we Wrocławiu nie ma ujętych jakichkolwiek inwestycji związanych z projektowaniem lub budową zbiorników retencyjnych wskazanych w dokumencie pod nazwą ?Analiza zwiększenia retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej?. Na tym etapie można jedynie mówić o koncepcjach, analizach i wariantach, rozważanych przed podjęciem jakichkolwiek strategicznych decyzji, tak, aby ich ewentualna realizacja w przyszłości, w jak najmniejszym stopniu uderzała między innymi w środowisko naturalne, infrastrukturę, obiekty zabytkowe, użyteczności publicznej oraz w mieszkańców Kotliny Kłodzkiej i ich mienie.

11. Wszelkie ewentualne decyzje odnośnie rozpoczęcia procesu projektowania kolejnych zbiorników poprzedzone będą dogłębną zewnętrzną analizą społeczno-ekonomiczną wraz z analizą środowiskową w ramach dokumentu, jakim jest Studium Wykonalności. Jeżeli ten dokument udowodni cel społeczno-ekonomiczny, a także cel środowiskowy, wówczas rozpocznie się proces uzyskiwania decyzji administracyjnych wymagający udziału społeczeństwa.

12. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu oraz Jednostka Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły wsłuchując się w głos lokalnych samorządów i społeczności, stanowczo nie zgadzają się na propagowanie nieprawdziwych, wyjętych z kontekstu lub niepełnych informacji związanych z analizą konieczności budowy ewentualnych kolejnych obiektów hydrotechnicznych ochrony przeciwpowodziowej w Kotlinie Kłodzkiej, w tym zwłaszcza rozpowszechniania informacji dotyczących wysiedleń, niszczenia przyrody, lokalnej infrastruktury i całkowitej zmiany naturalnego krajobrazu Kotliny Kłodzkiej.

(26 kwietnia 2019 r.)

WAŻNE TEMATY

Basen w Jugowie i zalew w Dzikowcu już w tym sezonie przyciągną amatorów wodnych...

Trwa remont basenu odkrytego w Jugowie oraz zalewu w Dzikowcu w gminie Nowa Ruda. Już w tym sezonie obie atrakcje mają cieszyć amatorów wodnych...

Ponad 60 drzew posadzili uczniowie SP nr 1 w Kłodzku na przyszkolnym skwerze

W środę, 17 kwietnia br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 na skwerku obok szkoły zasadzili ponad 60 drzewek, które otrzymały od Nadleśnictwa Jugów w...

Ruszyła termomodernizacja szpitala uzdrowiskowego „Polonia” w Kudowie-Zdroju

W uzdrowisku Kudowa-Zdrój w połowie kwietnia br. rozpoczęły się prace remontowo-budowlane w związku z realizacją przez Uzdrowiska Kłodzkie SA - Grupa PGU projektu "Termomodernizacja...

Kto wystąpi podczas Dni Kłodzka?

Dni Kłodzka coraz bliżej. W tym roku odbędą się w dniach 24,25 i 26 maja. Oprócz wielu imprez towarzyszących, w tym trzeciej już Parady...

Strażacy z Jaszkowej Dolnej zbierają na kamerę termowizyjną. Dorzuć się do wirtualnej skarbonki!

Strażacy z OSP z Jaszkowej Dolnej chcą zakupić bardzo ważny i przydatny podczas akcji gaśniczych sprzęt - kamerę termowizyjną. Niestety, koszt przekracza możliwości finansowe...

W Dusznikach-Zdroju odbyły się Mistrzostwa Wojsk Obrony Terytorialnej w biegu na orientację

W dniach 16-18 kwietnia w Dusznikach Zdroju odbyły się Mistrzostwa Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) w Biegu na Orientację. Na starcie zameldowało się 194 zawodników...

W Szczytnej uroczyście otwarto remizę strażacką oraz przekazano samochód pożarniczy dla OSP

W czwartek, 18 kwietnia w Szczytnej uroczyście otwarto remizę strażacką dla Ochotniczej Straży Pożarnej, którą wybudowano...w czynie społecznym. Trwało to trochę czasu, bo decyzja...

Oficjalne wyniki drugiej tury w powiecie kłodzkim

W niedzielę, 21 kwietnia br. w trzech trzech gminach w powiecie kłodzkim: w gminie Nowa Ruda, Stroniu Śląskim i Szczytnej odbyła się druga tura...

Natalia Kurowska z Nowej Rudy została Miss Nastolatek Województwa Dolnośląskiego!

18-letnia Natalia Kurowska z Nowej Rudy została wybrana najpiękniejszą nastolatką województwa dolnośląskiego podczas gali finałowej Miss Województwa Dolnośląskiego 2024, które odbyło się w sobotę,...

Frekwencja w II turze wyborów samorządowych w gminach powiatu kłodzkiego [AKTUALIZACJA]

Państwowa Komisja Wyborcza podała dane o frekwencji, jaką zanotowano do godziny 17.00 w drugiej turze wyborów samorządowych. W Stroniu Śląskim do godziny 17.00 frekwencja wyniosła...

Ochotnicza Straż Pożarna z Kłodzka będzie zbierać złom

Od poniedziałku, 22 kwietnia br. Ochotnicza Straż Pożarna z Kłodzka rozpoczyna zbiórkę złomu. Środki uzyskane ze zbiórki zostaną przeznaczone na zakup butów strażackich dla...

Młodzież na scenie KOK w antyhejtowym musicalu „Stacja do marzeń”

W czwartek 18 kwietnia br. w Kłodzkim Ośrodku Kultury odbył się musical „Stacja do marzeń” w wykonaniu uczniów Niepublicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w...

W „Budowlance” powstanie nowoczesne Centrum Energii Odnawialnej

Dzięki staraniom starostwa powiatowego oraz dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku Rafała Olechy projekt pn. „Rozwój techniczny kierunków zawodowych i utworzenie Centrum Energii Odnawialnej...