25.6 C
Kłodzko
środa, 17 sierpnia 2022
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ogłoszenie Burmistrza Szczytnej

Szczytna, 31.03.2022r.

Ogłoszenie

Burmistrza Szczytnej

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna dla terenu w obrębie Nowe Miasto wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503),zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna dla terenu w obrębie Nowe Miasto, w dniach od 11.04.2022 r. do 06.05.2022 r., w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej, ul. Wolności 42, w pokoju nr 12, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w w/w projekcie rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 29.04.2022 w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej, ul. Wolności 42, o godzinie 13.00, w sali posiedzeń (pokój nr 11).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Szczytnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 23.05.2022 r.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 23.05.2022 r. na piśmie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej, ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna lub drogą elektroniczną na adres: zagospodarowanie.przestrzenne@szczytna.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Szczytnej.

Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej, ul. Wolności 42, 57 – 330 Szczytna.
 • Dane kontaktowe: z Administratorem można się skontaktować: osobiście lub na adres poczty elektronicznej: szczytna@szczytna.pl, telefonicznie: (74) 868 33 05, pisemnie: ul. Wolności 42, 57 – 330 Szczytna.
 • Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres e-mail corso.rodo@wp.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna dla terenu w obrębie Nowe Miasto.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w opracowaniu planu miejscowego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie sporządzania projektu planu miejscowego oraz w obowiązującym okresie archiwizacji – zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
 • Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem uwagi.
 • Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie stosuje się.

Burmistrz Szczytnej


Szczytna, 06.04.2022r.

Ogłoszenie

Burmistrza Szczytnej

W związku z ogłoszeniem Burmistrza Szczytnej z dnia 31.03.2022r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna dla terenu w obrębie Nowe Miasto wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu, podaję do publicznej wiadomości informację, że:

 1. Podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna dla terenu w obrębie Nowe Miasto, w dniach od 11.04.2022 r. do 06.05.2022 r. możliwe jest zapoznanie się z jego zapisami w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej, ul. Wolności 42, w pokoju nr 12, w godzinach pracy urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.szczytna.pl w zakładce „prawo lokalne” -> „Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego”
 2. Uwagi należy składać na piśmie lub w formie elektronicznej na adres: zagospodarowanie.przestrzenne@szczytna.pl do Burmistrza Szczytnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 23.05.2022 r.

Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Szczytnej, ul. Wolności 42, 57 – 330 Szczytna.
 • Dane kontaktowe: z Administratorem można się skontaktować: osobiście lub na adres poczty elektronicznej: szczytna@szczytna.pl, telefonicznie: (74) 868 33 05, pisemnie: ul. Wolności 42, 57 – 330 Szczytna.
 • Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres e-mail corso.rodo@wp.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna dla terenu w obrębie Nowe Miasto.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu urzędu, uczestniczące w opracowaniu planu miejscowego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie sporządzania projektu planu miejscowego oraz w obowiązującym okresie archiwizacji – zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
 • Jest Pan/Pani zobowiązana do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodania będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrzeniem uwagi.
 • Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie stosuje się.

WAŻNE TEMATY

Kłodzko: rozpoczął się remont ulicy Zamiejskiej. Dojazd do szpitala tylko z DK8

Ruszył remont ulicy Zamiejskiej, prowadzącej do szpitala. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami, tak jak i osoby jadące w kierunku szpitala.

Powiat zakupił ciągnik z kosiarką dla Zarządu Dróg Powiatowych

Problemy ze znalezieniem wykonawców usług i wysokie ceny skłoniły powiat kłodzki do zakupu ciągnika wraz z kosiarką, który będzie w dyspozycji Zarządu Dróg Powiatowych....

Duszniki-Zdrój: jest projekt budowy stacji narciarskiej w Podgórzu. Inwestor ujawnił plany

Czy nowa spółka Stacja Narciarska Podgórze SKI ARENA S.A reaktywuje dawną stację narciarską w Podgórzu w Dusznikach-Zdroju? W sobotę, 6 sierpnia...

Więźniowie uszyli poduszki dla podopiecznych DPS w Podzamku

8 sierpnia br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kłodzku przekazali na rzecz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Podzamku 100 własnoręcznie wykonanych przez skazanych w ramach terapii...

Kłodzko: spółdzielcy wybiorą nowych członków Rady Nadzorczej

17 września br. podczas Walnego Zgromadzenia Członków, kłodzcy spółdzielcy wybiorą członków nowej 11-osobowej Rady Nadzorczej. Każdy członek spółdzielni może zgłosić swoją...

Polanica-Zdrój: dentobus przebada uzębienie u dzieci

W najbliższy czwartek, 18 sierpnia br., w ramach bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej, przy Publicznym Przedszkolu w Polanicy-Zdroju stanie DENTObus.

Kamienice kłodzkiego architekta inspirują studentów

Od kilku dni w różnych miejscach w Kłodzku spotkać można młodych ludzi ze szkicownikami i ołówkami w rękach. Przesiadują po kilka godzin...

Idzików: sport i historia w jednym miejscu

W niedzielę 14 sierpnia br., w Idzikowie w gminie Bystrzyca Kłodzka odbyło się uroczyste otwarcie Parku Żołnierzy Wyklętych, siłowni zewnętrznej i...

Fałszywy wnuczek i mężczyzna podający się za policjanta wyłudzili od kobiety 26 tys. zł

Dwóch oszustów podających się za wnuczka i policjanta wyłudziło od 66-letniej mieszkanki powiatu kłodzkiego ponad 26 tys. zł. Pomimo wielu apeli...

26. Wielka Feta Agroturystyczna w Szczytnej za nami!

W niedzielę, 14 sierpnia br. w Szczytnej odbyła się już po raz 26. Wielka Feta Agroturystyczna. Całodniowej imprezie towarzyszyło mnóstwo atrakcji...

Uroczyste obchody w Wambierzycach

W poniedziałek, 15 sierpnia br. w Sanktuarium Maryjnym w Wambierzycach na Placu Koronacyjnym odbyły się uroczyste obchody 42 Rocznicy Koronacji Figurki...

Artyści z Serbii, Słowacji, Malborka i Nowej Rudy wystąpili przed kłodzką publicznością

W sobotę 13 sierpnia br., w Kłodzkim Ośrodku Kultury odbyły się występy zespołów ludowych w ramach 28. edycji Międzynarodowego Festiwalu Folkloru.

Miodowy festiwal „Cud Miód” w Polanicy-Zdroju

Kilkunastu wystawców towarzyszy kolejnej edycji Spotkań Wystawców Produktów Regionalnych „Cud Miód”. Tradycyjnie można podczas tego wydarzenia kupić chyba każdy miód dostępny w...